Bilgi Toplumu Hizmetleri
"TTK’nin 39′uncu maddesine göre yer alması zorunlu bilgiler."

ŞİRKET:

ŞİRKET TÜRÜ - A.Ş.
MERSIS - 0072004203500014
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU - İSTANBUL
TİCARET SİCİL NUMARASI - 321451
TİCARET ÜNVANI - ARASTA MİMARİ TASARIM A.Ş.
ADRES - YILDIZ POSTA CAD. VEFA BEY SOK. NO:9 YEŞİL APT A BLOK K:12 DAİRE 25 GAYRETTEPE 34349 / İSTANBUL
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI - 330.000 TL
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI - 330.000 TL
ŞİRKET TESCİL TARİHİ - 07/12/1994
VERGİ DAİRESİ - MECİDİYEKÖY
VERGİ NUMARASI - 072 004 2035
SEKTÖR - TASARIM MİMARİ DANIŞMANLIK VE FAALİYETLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ - Telefon : 212 288 58 60-61 Faks :212 273 02 58
İnternet Adresi : www.arasta.com.tr

YÖNETİM KURULU:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI - SEVİM YÜCEL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - NAİLE KAPLAN

DENETÇİ:

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı : ÇETİN ÇELEBİ FARUK ÜSTÜN VE DERYA GÜRKAN ADİ ORTAKLIĞI
Bağımsız Denetim Resmi Sicili : 11569
Adres : LEVENT CAD.TEKİRLER SOK.NO:4 1.LEVENT/İSTANBUL

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ:

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ:

 

13 ARALIK 1994 SAYI:3680 Sayfa:225

ARASTA MİMARİ TASARIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

 • Şehircilik, mimarlık, dekorasyon, tadilat, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği ile ilgili projeler yapmak ve projelerin tamamını veya bir bölümünü yaptırmak.

 • Yukarıda belirtilen meslek dalları ile ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için mesleki ve idari kontrolluk (TUS) hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

 • Yukarıda anılan proje konularıyla ilgili tüm inşaatların tatbikatını müteahhit firma olarak veya kendi nam ve hesabına yapmak veya yaptırmak.

 • Kendi adına veya başkaları adına her türlü inşaat proje çalışmaları, her türlü bayındırlık, dekorasyon, onarım, tadilat ve taahhüt işleri yapmak.

 • İşletme konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, geliştirme ve ekonomik etüdler yapmak, konu ile ilgili teknik müşavirlik hizmetlerinde bulunmak.

 • İnşaat tesisat dekorasyon imalat ve taahhüt işleri ile ilgili ve satış için gerekli malzeme ve eşyaların yurt içinde ve dışında alım satımını yapmak nakliyatını yapmak ve işler için gerekli her nevi taşıt aracını inşaat dekorasyon makinalarını alabilir kiralayabilir satabilir kiraya verebilir.

 • Yerli ve yabancı, kamu ve özel kesime yatırım, işbirliği dış alım ve dış satım olanaklarına ilişkin verilerle, belirli pazarlama yaklaşım koşulları, dış ticaret kısıtlamaları ve yabancı mevzuat ticari enfermasyon, maliyet ve tüketici eğilimleri gibi konularda ve her türlü teknik iktisadi, mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri yapmak.

 • Kurulmuş ve kurulacak, ulusal ve Uluslararası firmalara fizibilite etüdleri, mal ve pazar araştırmaları ile diğer teknik, ekonomik etüd ve araştırmalar yapmak.

 • Ulusal ve Uluslararası firmaların sanayi ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı için yurtiçinde ve yurtdışında fuar ve sergi niteliğinde doğrudan ya da diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli organizasyonlar düzenlemek, yurtdışına giden yerli ticaret heyetlerinin ve yurda gelen yabancı ticaret heyetlerin çalışmalarına yardımcı olmak. Ticaret heyetleri için program düzenleyerek önerilerde bulunmak.

 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde gözetim firması olarak çalışmak.

 • Ulusal ve Uluslararası firma ve kuruluşların ticari iş temsilciliği almak, ürettikleri mamül veya ham maddelerin alım, satım ve taahhüt işlerini yürütmek, hizmet pazarlamasında bulunmak.

 • Yayıncılık ve reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak kitap, dergi, katalog ve rehberler hazırlamak, çevirmek ve basmak, reklam ajansı kurmak, çeşitli konularda ulusal ve uluslar arası sempozyumlar düzenlemek.

 • Dış alım ve satış konularında mevzuata uygun her türlü mal ve hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak.

 • Uluslararası “bilgi ve teknoloji” yi ithal etmek, sinai zirai, tıbbi cihaz ve aletlerle her türlü optik, bilgisayar, elektronik iş makinaları ve ekipmanlarını, büro araç ve gereçlerini, kimyasal maddeler, dayanıklı ve dayanıksız tüketim maddelerinin ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.

 • Türkiye sınırları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan sigorta şirketlerinde acentalık almak, alınmış olan acentalıkları gereğinde fesetmek ve bununla ilgili koşulları yerine getirmek.

Şöyle ki:

A- Şirket, gerekli nakil araçları, Makina ve tesisleri ile bunların yedek aksamını satın alabilir, ithal edebilir, her türlü tesisat, ham madde, yardımcı yarı mamül maddeleri imal eder, imal ettirir, satın alır ithal ve ihraç edebilir, satabilir, lüzumlu görülecek gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak gerektiğinde bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak iktisap olunan gayrimenkulleri taksim ifraz ve tefrik etmek, üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ipotek rehin ve diğer teminatları vermek ve almak ipotek ve rehinleri fel ve tadil etmek gibi işlemleri yapmak ve yaptırmak. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir.

Özellikle, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslara rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir.

B- Konusuyla ilgili yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayelerinin

iştirakiyel yerel şirketler tesisler işletmeler kurup işletir şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sinai vesair muamelatı intaç edebilir bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know how gibi sinai

hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nev’i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralıyabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

C- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta kısa vadeli istikrazlar akdetmek emsal ve kefalet kredileri emtea, akreditif, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için, tüzel kişilere iştirak etmek, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ticari amaçlı ortaklıklar kurmak, distribütürlük, acentalık, temsilciliklerini almak aracılık etmemek şartıyla kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payları ve hisseleri alıp satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, aracılık etmemek şartıyla özel tüzel kişilere ait menkul kıymetlerin ve çıkarılan hisse senetlerinin alınması, satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

D- Konusu ile ilgili ticari ve sınai tesislerin kiralanması kurulması, işletilmesi, alım satımı, bu tesislere ortak olunması, kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet ve istisna akitleri akdedilmesi, yabancılara çalışma izinlerinin alınması.

Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, önce idare meclisince bu madde yahut maddelere ait hazırlanacak tadil tasarısı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı alındıktan sonra, Genel Kurulun tasdikini müteakip, tescil ve ilan olunur.

04 ARALIK 2006 Sayı:696 Sayfa:453

Yeni Şekil

SERMAYE

Madde – 6

Şirketin sermayesi 330.000,00.- (Üçyüzotuzbin) TL’dir. Bu sermaye herbiri 30,00-(Otuz) TL kıymetinde 11.000 (Onbirbin) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 110.000,00 (Yüzonbin)- TL.’si tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 220.000 (ikiyüzyirmibin) TL.Sermayenin 132.000,00- TL’si geçmiş yıl karlarından, 88.000,00-TL.’sinin ortaklar tarafından payları oranında tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin ¼ ‘ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalanı ise 31.12.2008 tarihine kadar ödenecektir.